Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Ing. Ladislav Šurányi, so sídlom Kazanská 23, 821 06 Bratislava
IČO: 46565337
DIČ: 1044691802
Nie sme platcami DPH
Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra 110-212939
bankové spojenie: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č.ú. 520700-4203178405/8360
IBAN: SK95 8360 5207 0042 0317 8405, BIC (SWIFT): BREXSKBX
telefón: +421 948 465 544
email: obchod@rehamoon.sk

Orgán dozoru a dohľadu:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. Box 5,
820 07 Bratislava 27
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

1) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

(1.1) Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

(1.2) Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

(1.3) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

(1.4) Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou,  e-mailom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

2) CENA TOVARU


(2.1) Cena tovaru je uvedená pri každom jednotlivom tovare. Predavajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru v internetovom obchode predávajúceho. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny.

(2.2) Kupujúci si spôsob platby vyberie v objednávke. Kupujúci môže môže po uzatvorení kúpnej zmluvy zmeniť zvolený spôsob platby iba po dohode s predávajúcim. Kupujúci si môže v objednávke zvoliť nasledovné spôsoby platby:

- online platba kartou alebo online prevodom zvolených bánk
- na dobierku pri doručovaní Slovenskou poštou alebo kuriérom GLS.
- prevodom na bankový účet vopred (kupujúci je povinný zadať správny variabilný symbol, ktorý je uvedený v príkaze na úhradu zaslanom kupujúcemu e-mailom)

(2.3) Celková cena objednaného tovaru spolu s nákladmi na dodanie, ako aj prípadné iné náklady sú uvedené v objednávke pred jej odoslaním a v potvrdení prijatia a rekapitulácii objednávky zaslanej kupujúcemu e-mailom.

(2.4) Kúpna cena sa považuje za uhradenú momentom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet predávajúceho alebo momentom zaplatenia kúpnej ceny na dobierku.

(2.5) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

3) PLATBA A DOPRAVA

Objednávky z nášho internetového obchodu je možné uhradiť následujúcimi spôsobmi:
  • Hotovosťou alebo kartou pri doručení (dobierka)
    Celkovú sumu za tovar uhradíte až pri preberaní zásielky.

  • Bankovým prevodom
    Celkovú sumu za tovar uhradíte vopred. Tovar bude expedovaný až po prijatí platby na náš účet.

 

Ceny dopravy:
  • Slovenská pošta:                                2 - 7,50 EUR (podľa hmotnosti zásielky, dobierka +1,20 EUR)
  • Kuriér GLS:                                        4 - 7,50 EUR (podľa hmotnosti zásielky, dobierka +1,20 EUR)
  • objednávky za viac ako 50 EUR         zdarma 

 

4) Záruka

(4.1) Na nami zasielaný tovar poskytujeme 24-mesačnú záruku na výrobné chyby. V tomto prípade slúži faktúra zároveň ako doklad o záručnej lehote.
(4.2) Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Pri predaji cez telefonickú, e-mailovú alebo internetovú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy si kupujúci tovar osobne prevzal alebo tovar prevzala ním poverená osoba.

5) storno OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany nakupujúceho

Objednávku možno stornovať telefonicky, prípadne e-mailom, pokiaľ je stav objednávky prijatá a tovar nebol expedovaný. V prípade neskoršieho zrušenia objednávky má dodávateľ nárok na náhradu škody, predovšetkým preukázateľných nákladov spojených s expedíciou tovaru. V prípade, že zákazník už vyexpedovanú zásielku stornuje/neprevezme, je povinný uhradiť preukázateľné náklady spojené s expedíciou tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku alebo jej časti v prípade, že sa objednaný tovar počas vybavovania objednávky prestane vyrábať alebo dodávať na trh, prípadne sa výrazným spôsobom zmení jeho cena. O storne objednávky bude zákazník informovaný. Pokiaľ už hodnotu objednaného tovaru v stornovanej objednávke uhradil, bude mu príslušná čiastka vrátená v najbližšom možnom termíne.

 

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list alebo email o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v sídle predávajúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ!

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu predajcu:
Ing. Ladislav Šurányi
Kazanská 23
821 06 Bratislava

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy a vrátenia tovaru.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
a. na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
b. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
c. na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
d. na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
e. na dodávku novín, periodík a časopisov,

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na vyzdvihnutie, na základe predloženia  dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

  

7) Reklamácia, zodpovednosť za vady, záručné podmienky

(7.1) Kupujúcemu je odporúčané prezrieť tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak má tovar vady v čase jeho odovzdania, je kupujúci oprávnený odmietnuť jeho prevzatie. Chyby odovzdaného tovaru, ktorý mal tovar v čase jeho odovzdania je kupujúci oprávnený reklamovať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
(7.2) Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar dodaný prostredníctvom internetového obchodu www.rehamoon.sk, a to v dĺžke trvania 24 (dvadsaťštyri) mesiacov od faktického prevzatia tovaru kupujúcim. Táto záručná doba môže byť stanovená aj v dlhšom rozsahu, pokiaľ je tak uvedené pri popise tovaru na webových stránkach internetového obchodu a ak tak ustanovuje aj dodávateľ či výrobca tohto tovaru. Ak sa vyskytnú na dodanom tovare v priebehu záručnej doby vady, je kupujúci oprávnený tieto vady reklamovať.
(7.3) Reklamáciu vád tovaru urobí kupujúci najlepšie písomne alebo e-mailom na adresu prevádzky predávajúceho.
(7.4) Za neoprávnenú bude považovaná reklamácie v prípade, že k vade došlo používaním tovaru iným spôsobom, než je uvedené v návode k nemu, bežným opotrebením alebo poškodením, nesprávnou manipuláciou, nesprávnym skladovaním, neodborným zásahom kupujúceho či tretej osoby alebo v dôsledku živelných pohrôm.
(7.5) Ak nie je ustanovené alebo dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho zo zodpovednosti za vady tovaru príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení a zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení. V prípade kupujúceho podnikateľa sa vzájomné práva zo zodpovednosti za vady riadi zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodným zákonníkom, v platnom znení, ak nebude dohodnuté inak.

8) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

(8.1) Odoslaním záväznej objednávky a v nich obsiahnutých osobných údajov udeľuje kupujúci spoločnosti Ing. Ladislav Šurányi, Kazanská 23, 821 06, Bratislava IČO: 46565337, DIČ: 1044691802, zapísanej v Živnostenskom registri Obvodného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra 110-212939 súhlas so spracovaním osobných údajov v znení zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(8.2) Súhlas je možné, pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných a/alebo iných vzťahov, záväzkov a povinností, vzniknutých v súvislosti s predajom produktov predávajúcim prostredníctvom obchodu pred odvolaním súhlasu (napr. vybavenie prijatej objednávky) kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného na e-mailovú adresu: obchod@rehamoon.sk alebo formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného prevádzkovateľovi na korešpondenčnú adresu jeho sídla.

(8.3) Kupujúci súhlasí so sprístupnením svojich osobných údajov v zmysle § 4 ods.2 písm. g) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to za účelom realizácie doručenia predmetu objednávky kupujúcemu.

(8.4) Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu). Ďalej sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu 5 rokov. 

(8.5) Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

9) ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV


(9.1) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@arenapolus.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
(9.2) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
(9.3) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
(9.4) Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk

10) Záverečné ustanovenia

(10.1) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto „VOP“. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
(10.2) Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
(10.3) Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
(10.4) Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 1.1. 2023. Predávajúci si vyhradzuje právo na ich zmenu.