Ochrana osobných údajov

(1) Odoslaním záväznej objednávky a v nich obsiahnutých osobných údajov udeľuje kupujúci spoločnosti Ing. Ladislav Šurányi, Kazanská 23, 821 06, Bratislava IČO: 46565337, DIČ: 1044691802, zapísanej v Živnostenskom registri Obvodného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra 110-212939 súhlas so spracovaním osobných údajov v znení zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(2) Súhlas je možné, pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných a/alebo iných vzťahov, záväzkov a povinností, vzniknutých v súvislosti s predajom produktov predávajúcim prostredníctvom obchodu pred odvolaním súhlasu (napr. vybavenie prijatej objednávky) kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného na e-mailovú adresu: obchod@rehamoon.sk alebo formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného prevádzkovateľovi na korešpondenčnú adresu jeho sídla.

(3) Kupujúci súhlasí so sprístupnením svojich osobných údajov v zmysle § 4 ods.2 písm. g) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to za účelom realizácie doručenia predmetu objednávky kupujúcemu.

(4) Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu). Ďalej sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu 5 rokov. 

(5) Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.